ระบบประเมินออนไลน์

แบบประเมินผลการอบรมออนไลน์
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศมัธยมศึกษา

ข้อ รายละเอียด มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1  เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2  ความรู้ความเข้าใจก่อนการประชุม
3  ความรู้ความเข้าใจหลังการประชุม
4  การบรรลุวัตถุประสงค์หัวข้อประชุม
5  สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้
6  ความรอบรู้ในเนื้อหาสาระของวิทยากร
7  ความสามารถในการนำเสนอ ชัดเจน เข้าใจง่าย
8  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้้
9  การใช้สื่ิอเทคโนโลยี
10  การตอบคำถาม
11  การรักษาเวลา
12  ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการประชุม
13  ความเชื่อมั่นในความสำเร็จของงานของท่าน

ข้อเสนอแนะ-ความคิดเห็น
กรุณากรอกเลขประชาชนของท่าน   เพื่อยืนยันสิทธิในการประเมิน


  
แสดงผลการประเมิน | สำหรับเจ้าหน้าที่ | กลับหน้าหลัก
:: SCD Ed Online ::
     
ศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5937-40 โทรสาร 0 2288 5941
ออกแบบและพัฒนาโดย นายโอภาส สถิตย์เสถียร โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จังหวัดชลบุรี