ไม่สามารถติดต่อกับ MySQL Server ได้
ศกม. จำนวนโรงเรียน
ทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนที่มีจำนวนห้อง
1 - 12 13 - 36 37 - 60 มากกว่า 60