ไม่สามารถติดต่อกับ MySQL Server ได้
ศกม. จำนวนครู จำนวนนักเรียน อัตราส่วนนักเรียน : ครู