ที่ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนครูทั้งหมด ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น - ม.ปลาย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1  สพม.1 (กทม.1)  119  0.00   0.00 49  41.18 29  24.37 36  30.25
2  สพม.2 (กทม.2)  2,754  0.00   0.00 216  7.84 227  8.24 164  5.95
3  สพม.3  31  0.00   0.00 3.23 6.45 22  70.97
4  สพม.4  687  1.02   1.02 41  5.97 20  2.91 71  10.33
5  สพม.5  573  0.00   0.17 111  19.37 59  10.30 149  26.00
6  สพม.6  921  0.11   14  1.52 172  18.68 189  20.52 239  25.95
7  สพม.7  168  0.00   0.00 1.79 5.36 19  11.31
8  สพม.9  65  0.00   0.00 19  29.23 11  16.92 22  33.85
9  สพม.10  1,026  0.00   0.19 171  16.67 147  14.33 330  32.16
10  สพม.11  58  0.00   0.00 12.07 3.45 17  29.31
11  สพม.12  71  0.00   0.00 9.86 1.41 13  18.31
12  สพม.13  188  0.00   0.00 60  31.91 42  22.34 76  40.43
13  สพม.14  520  0.00   0.00 11  2.12 1.15 50  9.62
14  สพม.15  0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
15  สพม.17  359  0.00   0.28 74  20.61 97  27.02 86  23.96
16  สพม.18  301  0.00   0.00 67  22.26 53  17.61 31  10.30
17  สพม.20  88  0.00   0.00 0.00 0.00 1.14
18  สพม.21  724  0.00   0.00 37  5.11 31  4.28 84  11.60
19  สพม.22  1,764  0.00   0.00 193  10.94 172  9.75 569  32.26
20  สพม.23  61  0.00   0.00 0.00 1.64 0.00
21  สพม.24  11  0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
22  สพม.25  2,451  0.04   0.24 133  5.43 131  5.34 268  10.93
23  สพม.26  132  0.00   0.00 0.00 0.76 0.76
24  สพม.27  10  0.00   0.00 0.00 0.00 20.00
25  สพม.28  2,493  0.08   0.12 384  15.40 405  16.25 678  27.20
26  สพม.30  58  0.00   0.00 10  17.24 13  22.41 22  37.93
27  สพม.31  1,347  0.00   0.00 247  18.34 257  19.08 353  26.21
28  สพม.32  55  0.00   0.00 0.00 0.00 1.82
29  สพม.33  489  0.00   0.20 53  10.84 75  15.34 145  29.65
30  สพม.34  207  0.00   0.00 25  12.08 41  19.81 47  22.71
31  สพม.36  2,427  0.00   0.00 148  6.10 259  10.67 433  17.84
32  สพม.39  51  0.00   0.00 5.88 3.92 15.69
33  สพม.40  50  0.00   0.00 18.00 18.00 11  22.00
34  สพม.41  20  0.00   0.00 0.00 5.00 17  85.00
35  สพม.42  172  0.00   0.00 61  35.47 77  44.77 28  16.28