คาบการสอนของครู / สัปดาห์
ที่ ศกม./จังหวัด/โรงเรียน
จำนวนครู น้อยกว่า 15 คาบ 15 - 20 คาบ 21 - 25 คาบ 26 - 30 คาบ มากกว่า 30 คาบ
จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ
สพม.1 (กทม.1)  119  38  31.93  78  65.55  2.52 
สพม.2 (กทม.2)  2,754  2,274  82.57  436  15.83  42  1.53  0.11  0.07 
สพม.3  31  22.58  18  58.06  12.90  6.45 
สพม.4  687  573  83.41  101  14.70  10  1.46  0.44 
สพม.5  589  355  60.27  217  36.84  16  2.72  0.17 
สพม.6  680  431  63.38  217  31.91  34  5.00  0.15  0.15 
สพม.7  53  15.09  44  83.02  1.89 
สพม.9  65  17  26.15  38  58.46  13.85  1.54 
สพม.10  1,024  564  55.08  412  40.23  49  4.79  0.10  0.29 
10  สพม.11  58  35  60.34  17  29.31  10.34 
11  สพม.12  71  57  80.28  10  14.08  5.63 
12  สพม.13  188  49  26.06  115  61.17  20  10.64  1.06  1.06 
13  สพม.14  520  464  89.23  41  7.88  14  2.69  0.19 
14  สพม.15  100.00 
15  สพม.17  359  133  37.05  195  54.32  29  8.08  0.56 
16  สพม.18  301  171  56.81  120  39.87  10  3.32 
17  สพม.20  88  88  100.00 
18  สพม.21  724  596  82.32  91  12.57  38  5.25  0.41 
19  สพม.22  1,764  931  52.78  610  34.58  203  11.51  19  1.08  0.17 
20  สพม.23  38  37  97.37  2.63 
21  สพม.24  11  11  100.00 
22  สพม.25  2,383  2,001  83.97  341  14.31  41  1.72  0.17  0.04 
23  สพม.26  132  130  98.48  1.52 
24  สพม.27  10  80.00  20.00 
25  สพม.28  1,718  979  56.98  645  37.54  89  5.18  0.29  0.17 
26  สพม.30  58  14  24.14  44  75.86 
27  สพม.31  1,347  697  51.74  571  42.39  74  5.49  0.30  0.15 
28  สพม.32  55  55  100.00 
29  สพม.33  489  238  48.67  146  29.86  95  19.43  1.84  0.41 
30  สพม.34  207  108  52.17  83  40.10  15  7.25  0.48 
31  สพม.36  2,426  1,711  70.53  570  23.50  146  6.02  0.16  0.08 
32  สพม.39  51  39  76.47  10  19.61  3.92 
33  สพม.40  50  24  48.00  23  46.00  2.00  4.00 
34  สพม.41  20  20.00  11  55.00  25.00 
35  สพม.42  172  61  35.47  111  64.53