สรุปข้อมูลวิทยะฐานะจำแนกตามเพศ
โรงเรียนШǺԷ

 
1 นางนวลใย   นิลบรรพ์ 60  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ชำนาญการพิเศษ 
2 นางสาวอุมาพร   ทวีศักดิ์ 58  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ชำนาญการพิเศษ 
3 นางพัชรมัย   บุญสอาด 51  ครู   ระดับ 3 
4 นางสาววชิรา   ศรจิตติ 37  ครู   ระดับ 1 
5 นายอานนท์   สืบสังข์ 36  ครู   ระดับ 1 
6 นางสาวสินี   ตันประเสริฐ 33  ครู   ระดับ 1 
7 นางสาวทัดชา   ิอินทร์เนื่อง 33  ครู   ระดับ 1 
8 นายสุขเกษม   บุญประกอบพร 33  ครู   ระดับ 1 
9 นางสาวธัญญพัทธ์   ลีลาเสถียรกุล 32  ครู   ระดับ 1 
10 นางจริยา   จันทร์เรือง 31  ครู   ระดับ 1 
11 นางสาวดวงกมล   ศรีงาม 53  ครู   เชี่ยวชาญ 
12 นางปิยะนาฏ   เทียมเพชร 61  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
13 นายสุรพล   เทียมเพชร 61  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
14 นางอุดมลักษณ์   ลือชัย 60  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
15 นางสาวลดาวัลย์   พวงนิล 60  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
16 นางทิมาภรณ์   สร้อยสังวาลย์ 60  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
17 นางกัญญาภรณ์   สมทรัพย์ 60  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
18 นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ 59  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
19 นางมนวิภา   เตโช 59  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
20 นางขนิษฐา   เพียรเสมอ 58  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
21 นายสลิด   ชูชื่น 58  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
22 นางสาวลักษณีวไล   หลักกรด 58  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
23 นางนุศรา   ลูกอินทร์ 58  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
24 นางสุภาภรณ์   มิตรสมหวัง 57  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
25 นางสาวชะอ้อน   แก้วชูเสน 57  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
26 นายวสันต์   ชมสุวรรณ 57  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
27 นางอมรรัตน์   ศรีสวัสดิ์ 57  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
28 นายอภิชาติ   การะเกตุ 57  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
29 นางกำไล   หนูมี 57  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
30 นางราตรี   มณีโชติ 57  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
31 นางวัลลีย์   มณีชัย 57  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
32 นายนิพนธ์   บุตรหงษ์ 56  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
33 นางสาวบุญญาวัฒน์   ลาภศิริ 56  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
34 นายทิวา   รองสวัสดิ์ 56  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
35 นางผาสุข   วิกรเมศกุล 56  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
36 นายสุรพล   ละเหร่า 55  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
37 นางพิมพ์พาณี   บุตรหงษ์ 55  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
38 นางนภากร   สุขสมอรรถ 53  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
39 นายนภากาศ   ชื่นบาน 53  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
40 นายมนิตย์   อัตตะ 53  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
41 นางพัชรี   ประมงค์ 49  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
42 นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ 48  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
43 นายสุริยะ   นำประดิษฐทรัพย์ 46  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
44 นางรุ้งเพ็ชร   สีลิ้นจี่ 46  ครู   ชำนาญการพิเศษ 
45 นางจันทรา   อินทร์เนื่อง 60  ครู   ชำนาญการ 
46 นางศิริกุล   เชิงฉลาด 60  ครู   ชำนาญการ 
47 นายสุกิจ   แขวงโสภา 60  ครู   ชำนาญการ 
48 นายทศพร   สงคราม 59  ครู   ชำนาญการ 
49 นางวัชรีย์   น้อมกล่อม 59  ครู   ชำนาญการ 
50 นายอดิพันธุ์   ประสิทธิ์ 59  ครู   ชำนาญการ 
51 นายรัชกร   วิชระฉัตร 59  ครู   ชำนาญการ 
52 นางกรองแก้ว   อภัยรี 58  ครู   ชำนาญการ 
53 นายชูศักดิ์   อริยวงศ์ 57  ครู   ชำนาญการ 
54 นายศิวพงษ์   นาควงศ์วาลย์ 56  ครู   ชำนาญการ 
55 นางสาวเพ็ญพิศ   อาจสัญจร 55  ครู   ชำนาญการ 
56 นางสาวสุปรียา   เชิดสวัสดิ์ 55  ครู   ชำนาญการ 
57 นายทินกร   บริบูรณ์ 54  ครู   ชำนาญการ 
58 นางสมสุข   ทิพย์คีรี 54  ครู   ชำนาญการ 
59 นางสาวจิตรศุกล   งามจิตร 54  ครู   ชำนาญการ 
60 นางศุภลักษณ์   ชูชื่น 54  ครู   ชำนาญการ 
61 นางศิริพร   จงดี 52  ครู   ชำนาญการ 
62 นายเดชา   ศิริพิบูลย์ 52  ครู   ชำนาญการ 
63 นางรัชฎา   จันทวะฤทธิ์ 49  ครู   ชำนาญการ 
64 นางสาวดวงใจ   ชูตระกูล 49  ครู   ชำนาญการ 
65 นายอำนาจ   ไพนุชิต 48  ครู   ชำนาญการ 
66 นางศุภมาศ   สุขสอาด 48  ครู   ชำนาญการ 
67 นางสาวพวงเพ็ญ   สายสวาท 47  ครู   ชำนาญการ 
68 นายวิฑูล   มณีชัย 44  ครู   ชำนาญการ 
69 นายมหิศร   จิตรสำรวย 44  ครู   ชำนาญการ 
70 นางสุขุมาล   บุญมาก 44  ครู   ชำนาญการ 
71 นางอรุณรุ่ง   จีบเจือ 44  ครู   ชำนาญการ 
72 นางสาวคัคนางค์   คูหาทอง 44  ครู   ชำนาญการ 
73 นางสาวบูชิตา   ยุทธนาฤทธิไกร 41  ครู   ชำนาญการ 
74 นางรัชกร   ฉายตะวัน 41  ครู   ชำนาญการ 
75 นายสมศักดิ์   จินดาไทย 36  ครู   ชำนาญการ 
76 นางสุชามนตร์   จินดาไทย 33  ครู   ชำนาญการ 
77 นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว 31  ครู   ชำนาญการ 
78 นางพรทิพย์   จิตรสำรวย 43  ครู   ไม่มีวิทยฐานะ 
79 นางเตือนใจ   เทียมทัด 41  ครู   ไม่มีวิทยฐานะ 
80 นางวสาวี   กิมใช่ย้ง 39  ครู   ไม่มีวิทยฐานะ 
81 นายสุรชิต   จันทร์ดี 38  ครู   ไม่มีวิทยฐานะ 
82 นายแมน   อาชีพสมุทร 36  ครู   ไม่มีวิทยฐานะ 
83 นายพีรพันธ์   ม่วงงาม 33  ครู   ไม่มีวิทยฐานะ 
84 นางสาวปนิดา   ผิวอ่อน 30  ครู   ไม่มีวิทยฐานะ 
85 นางสาววิไลพร   คหัสคัดคาม 44  ครูผู้ช่วย   ไม่มีวิทยฐานะ 
86 นางสาวสุนันทนา   หมั่นพลศรี 28  ครูผู้ช่วย   ไม่มีวิทยฐานะ