สรุปข้อมูลการเกษียณอายุของบุคลากร
โรงเรียนШǺԷ

 
1 นายอานนท์   สืบสังข์ 2017  604- 
2 นางสาวธัญญพัทธ์   ลีลาเสถียรกุล 2017  604- 
3 นางสาววชิรา   ศรจิตติ 2017  604- 
4 นางสาวจริยา   อ่วมชิตร์ 2017  604- 
5 นางสาวสินี   ตันประเสริฐ 2017  604- 
6 นางพัชรมัย   บุญสอาด 2017  604- 
7 นางปิยะนาฏ   เทียมเพชร 61  2560 
8 นายสุรพล   เทียมเพชร 61  2560 
9 นางอุดมลักษณ์   ลือชัย 60  2560 
10 นางจันทรา   อินทร์เนื่อง 60  2560 
11 นางศิริกุล   เชิงฉลาด 60  2560 
12 นางสาวลดาวัลย์   พวงนิล 60  2560 
13 นางนวลใย   นิลบรรพ์ 60  2560 
14 นายสุกิจ   แขวงโสภา 60  2560 
15 นางทิมาภรณ์   สร้อยสังวาลย์ 60  2560 
16 นางกัญญาภรณ์   สมทรัพย์ 60  2561 
17 นายทศพร   สงคราม 59  2561 
18 นางวัชรีย์   น้อมกล่อม 59  2561 
19 นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ 59  2561 
20 นายอดิพันธุ์   ประสิทธิ์ 59  2561 
21 นางมนวิภา   เตโช 59  2562 
22 นายรัชกร   วิชระฉัตร 59  2562 
23 นางขนิษฐา   เพียรเสมอ 58  2562 
24 นายสลิด   ชูชื่น 58  2563 
25 นางกรองแก้ว   อภัยรี 58  2563 
26 นางสาวลักษณีวไล   หลักกรด 58  2563 
27 นางสาวอุมาพร   ทวีศักดิ์ 58  2563 
28 นางนุศรา   ลูกอินทร์ 58  2563 
29 นางสุภาภรณ์   มิตรสมหวัง 57  2563 
30 นายชูศักดิ์   อริยวงศ์ 57  2563 
31 นางสาวชะอ้อน   แก้วชูเสน 57  2563 
32 นายวสันต์   ชมสุวรรณ 57  2563 
33 นางอมรรัตน์   ศรีสวัสดิ์ 57  2563 
34 นายอภิชาติ   การะเกตุ 57  2563 
35 นางกำไล   หนูมี 57  2564 
36 นางราตรี   มณีโชติ 57  2564 
37 นางวัลลีย์   มณีชัย 57  2564 
38 นายนิพนธ์   บุตรหงษ์ 56  2564 
39 นางสาวบุญญาวัฒน์   ลาภศิริ 56  2564 
40 นายศิวพงษ์   นาควงศ์วาลย์ 56  2564 
41 นายทิวา   รองสวัสดิ์ 56  2564 
42 นางผาสุข   วิกรเมศกุล 56  2565 
43 นายสุรพล   ละเหร่า 55  2565 
44 นางสาวเพ็ญพิศ   อาจสัญจร 55  2565 
45 นางพิมพ์พาณี   บุตรหงษ์ 55  2565 
46 นางสาวสุปรียา   เชิดสวัสดิ์ 55  2566 
47 นายทินกร   บริบูรณ์ 54  2566 
48 นางสมสุข   ทิพย์คีรี 54  2566 
49 นางสาวจิตรศุกล   งามจิตร 54  2566 
50 นางศุภลักษณ์   ชูชื่น 54  2566 
51 นางนภากร   สุขสมอรรถ 53  2567 
52 นายนภากาศ   ชื่นบาน 53  2567 
53 นายมนิตย์   อัตตะ 53  2568 
54 นางสาวดวงกมล   ศรีงาม 53  2568 
55 นางศิริพร   จงดี 52  2568 
56 นายเดชา   ศิริพิบูลย์ 52  2568 
57 นางรัชฎา   จันทวะฤทธิ์ 49  2571 
58 นางสาวดวงใจ   ชูตระกูล 49  2571 
59 นางพัชรี   ประมงค์ 49  2572 
60 นายอำนาจ   ไพนุชิต 48  2572 
61 นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ 48  2572 
62 นางศุภมาศ   สุขสอาด 48  2572 
63 นางสาวพวงเพ็ญ   สายสวาท 47  2573 
64 นายสุริยะ   นำประดิษฐทรัพย์ 46  2574 
65 นางรุ้งเพ็ชร   สีลิ้นจี่ 46  2574 
66 นายวิฑูล   มณีชัย 44  2576 
67 นายมหิศร   จิตรสำรวย 44  2576 
68 นางสาววิไลพร   คหัสคัดคาม 44  2576 
69 นางสุขุมาล   บุญมาก 44  2577 
70 นางอรุณรุ่ง   จีบเจือ 44  2577 
71 นางสาวคัคนางค์   คูหาทอง 44  2577 
72 นางพรทิพย์   จิตรสำรวย 43  2577 
73 นางสาวบูชิตา   ยุทธนาฤทธิไกร 41  2579 
74 นางเตือนใจ   เทียมทัด 41  2579 
75 นางรัชกร   ฉายตะวัน 41  2579 
76 นางสาวกัลยรัตน์   เกาะเกตุ 41  2580 
77 นางวสาวี   กิมใช่ย้ง 39  2581 
78 นายสุรชิต   จันทร์ดี 38  2582 
79 นายสมศักดิ์   จินดาไทย 36  2584 
80 นางสาวณิศาบุษย์   ภัครพาณิชพงศ์ 36  2584 
81 นายแมน   อาชีพสมุทร 36  2585 
82 นายวรวัชร์   รัตนสมบูรณ์ 35  2585 
83 นางสาวไอริณ   ถาวรนันท์ 34  2586 
84 นางสาวทัดชา   ิอินทร์เนื่อง 33  2587 
85 นายพีรพันธ์   ม่วงงาม 33  2587 
86 นางสุชามนตร์   จินดาไทย 33  2587 
87 นายสุขเกษม   บุญประกอบพร 33  2587 
88 นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว 31  2589 
89 นางสาวสุชาดา   จันทร์ประทับ 30  2590 
90 นางสาวปนิดา   ผิวอ่อน 30  2590 
91 นายทรงวุฒิ   ภาคยาสิทธิ์ 29  2591 
92 นางสาวสุนันทนา   หมั่นพลศรี 28  2593