สรุปข้อมูลการเกษียณอายุของบุคลากร
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

 
1 นางปิยะนาฏ   เทียมเพชร 61  2560 
2 นายสุรพล   เทียมเพชร 61  2560 
3 นางอุดมลักษณ์   ลือชัย 60  2560 
4 นางจันทรา   อินทร์เนื่อง 60  2560 
5 นางศิริกุล   เชิงฉลาด 60  2560 
6 นางสาวลดาวัลย์   พวงนิล 60  2560 
7 นางนวลใย   นิลบรรพ์ 60  2560 
8 นายสุกิจ   แขวงโสภา 60  2560 
9 นางทิมาภรณ์   สร้อยสังวาลย์ 60  2560 
10 นางกัญญาภรณ์   สมทรัพย์ 60  2561 
11 นายทศพร   สงคราม 59  2561 
12 นางวัชรีย์   น้อมกล่อม 59  2561 
13 นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ 59  2561 
14 นายอดิพันธุ์   ประสิทธิ์ 59  2561 
15 นางมนวิภา   เตโช 59  2562 
16 นายรัชกร   วิชระฉัตร 59  2562 
17 นางขนิษฐา   เพียรเสมอ 58  2562 
18 นายสลิด   ชูชื่น 58  2563 
19 นางกรองแก้ว   อภัยรี 58  2563 
20 นางสาวลักษณีวไล   หลักกรด 58  2563 
21 นางสาวอุมาพร   ทวีศักดิ์ 58  2563 
22 นางนุศรา   ลูกอินทร์ 58  2563 
23 นางสุภาภรณ์   มิตรสมหวัง 57  2563 
24 นายชูศักดิ์   อริยวงศ์ 57  2563 
25 นางสาวชะอ้อน   แก้วชูเสน 57  2563 
26 นายวสันต์   ชมสุวรรณ 57  2563 
27 นางอมรรัตน์   ศรีสวัสดิ์ 57  2563 
28 นายอภิชาติ   การะเกตุ 57  2563 
29 นางกำไล   หนูมี 57  2564 
30 นางราตรี   มณีโชติ 57  2564 
31 นางวัลลีย์   มณีชัย 57  2564 
32 นายนิพนธ์   บุตรหงษ์ 56  2564 
33 นางสาวบุญญาวัฒน์   ลาภศิริ 56  2564 
34 นายศิวพงษ์   นาควงศ์วาลย์ 56  2564 
35 นายทิวา   รองสวัสดิ์ 56  2564 
36 นางผาสุข   วิกรเมศกุล 56  2565 
37 นายสุรพล   ละเหร่า 55  2565 
38 นางสาวเพ็ญพิศ   อาจสัญจร 55  2565 
39 นางพิมพ์พาณี   บุตรหงษ์ 55  2565 
40 นางสาวสุปรียา   เชิดสวัสดิ์ 55  2566 
41 นายทินกร   บริบูรณ์ 54  2566 
42 นางสมสุข   ทิพย์คีรี 54  2566 
43 นางสาวจิตรศุกล   งามจิตร 54  2566 
44 นางศุภลักษณ์   ชูชื่น 54  2566 
45 นางนภากร   สุขสมอรรถ 53  2567 
46 นายนภากาศ   ชื่นบาน 53  2567 
47 นายมนิตย์   อัตตะ 53  2568 
48 นางสาวดวงกมล   ศรีงาม 53  2568 
49 นางศิริพร   จงดี 52  2568 
50 นายเดชา   ศิริพิบูลย์ 52  2568 
51 นางพัชรมัย   บุญสอาด 51  2569 
52 นางรัชฎา   จันทวะฤทธิ์ 49  2571 
53 นางสาวดวงใจ   ชูตระกูล 49  2571 
54 นางพัชรี   ประมงค์ 49  2572 
55 นายอำนาจ   ไพนุชิต 48  2572 
56 นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ 48  2572 
57 นางศุภมาศ   สุขสอาด 48  2572 
58 นางสาวพวงเพ็ญ   สายสวาท 47  2573 
59 นายสุริยะ   นำประดิษฐทรัพย์ 46  2574 
60 นางรุ้งเพ็ชร   สีลิ้นจี่ 46  2574 
61 นายวิฑูล   มณีชัย 44  2576 
62 นายมหิศร   จิตรสำรวย 44  2576 
63 นางสาววิไลพร   คหัสคัดคาม 44  2576 
64 นางสุขุมาล   บุญมาก 44  2577 
65 นางอรุณรุ่ง   จีบเจือ 44  2577 
66 นางสาวคัคนางค์   คูหาทอง 44  2577 
67 นางพรทิพย์   จิตรสำรวย 43  2577 
68 นางสาวบูชิตา   ยุทธนาฤทธิไกร 41  2579 
69 นางเตือนใจ   เทียมทัด 41  2579 
70 นางรัชกร   ฉายตะวัน 41  2579 
71 นางสาวกัลยรัตน์   เกาะเกตุ 41  2580 
72 นางวสาวี   กิมใช่ย้ง 39  2581 
73 นายสุรชิต   จันทร์ดี 38  2582 
74 นางสาววชิรา   ศรจิตติ 37  2583 
75 นายสมศักดิ์   จินดาไทย 36  2584 
76 นายอานนท์   สืบสังข์ 36  2584 
77 นางสาวณิศาบุษย์   ภัครพาณิชพงศ์ 36  2584 
78 นายแมน   อาชีพสมุทร 36  2585 
79 นายวรวัชร์   รัตนสมบูรณ์ 35  2585 
80 นางสาวไอริณ   ถาวรนันท์ 34  2586 
81 นางสาวสินี   ตันประเสริฐ 33  2587 
82 นางสาวทัดชา   ิอินทร์เนื่อง 33  2587 
83 นายพีรพันธ์   ม่วงงาม 33  2587 
84 นางสุชามนตร์   จินดาไทย 33  2587 
85 นายสุขเกษม   บุญประกอบพร 33  2587 
86 นางสาวธัญญพัทธ์   ลีลาเสถียรกุล 32  2589 
87 นางจริยา   จันทร์เรือง 31  2589 
88 นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว 31  2589 
89 นางสาวสุชาดา   จันทร์ประทับ 30  2590 
90 นางสาวปนิดา   ผิวอ่อน 30  2590 
91 นายทรงวุฒิ   ภาคยาสิทธิ์ 29  2591 
92 นางสาวสุนันทนา   หมั่นพลศรี 28  2593