สรุปข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิสูงสุด
โรงเรียนШǺԷ

 
1 นางนวลใย   นิลบรรพ์  ปริญญาเอก   กศ.ด การบริหารสถานศึกษา    
2 นายสุรพล   เทียมเพชร  ปริญญาโท   กศ.ม.     
3 นางสาวสินี   ตันประเสริฐ  ปริญญาโท   กศ.ม. การมัธยมศึกษา(การสอนคณิตศาตร์)    
4 นายอำนาจ   ไพนุชิต  ปริญญาโท   ค.ม. วิจัยการศึกษา    
5 นายสุรชิต   จันทร์ดี  ปริญญาโท   วท.บ ชีววิทยาประยุกต์    
6 นางวัชรีย์   น้อมกล่อม  ปริญญาโท   ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร    
7 นายมนิตย์   อัตตะ  ปริญญาโท   กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์    
8 นางสาวอุมาพร   ทวีศักดิ์  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารสถานศึกษา    
9 นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว  ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา    
10 นางพรทิพย์   จิตรสำรวย  ปริญญาโท   ศษ.ม. การบริหารการศึกษา    - 
11 นางสุชามนตร์   จินดาไทย  ปริญญาโท   ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา    
12 นางสาวเพ็ญพิศ   อาจสัญจร  ปริญญาโท   ค.ม.     
13 นางวสาวี   กิมใช่ย้ง  ปริญญาโท   วท.ม พันธุวิศวกรรม   - 
14 นางสาวจิตรศุกล   งามจิตร  ปริญญาโท   ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร    
15 นางสาวลักษณีวไล   หลักกรด  ปริญญาโท   กศ.บ. ภาษาไทย   ศศ.ม. 
16 นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารการศึกษา    
17 นางสาวกัลยรัตน์   เกาะเกตุ  ปริญญาโท   ค.บ. สังคมศึกษา    
18 นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ  ปริญญาโท   วท.ม. คุรุศาสตรเกษตร   พืชสวน 
19 นางสุขุมาล   บุญมาก  ปริญญาโท   รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์    
20 นางสาวลดาวัลย์   พวงนิล  ปริญญาโท   กศ.ม. ประวัติศาสตร์     
21 นางสาวไอริณ   ถาวรนันท์  ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประกันภัย    
22 นายสุริยะ   นำประดิษฐทรัพย์  ปริญญาโท   กศ.ม. พลศึกษา    
23 นางสาวบูชิตา   ยุทธนาฤทธิไกร  ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา    
24 นางสาวดวงกมล   ศรีงาม  ปริญญาโท   ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต    
25 นางสาววิไลพร   คหัสคัดคาม  ปริญญาโท   ศศ.ม. การบริหารการศึกษา    
26 นายอภิชาติ   การะเกตุ  ปริญญาโท   กศ.ม. คณิตศาสตร์    
27 นายสุขเกษม   บุญประกอบพร  ปริญญาโท   วท.ม จิตวิทยา    
28 นางรุ้งเพ็ชร   สีลิ้นจี่  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารการศึกษา    
29 นายอดิพันธุ์   ประสิทธิ์  ปริญญาโท   กศ.ม. พลศึกษา   สุขศึกษา 
30 นางอมรรัตน์   ศรีสวัสดิ์  ปริญญาโท   กศ.ม. เคมี     
31 นายสุกิจ   แขวงโสภา  ปริญญาโท   ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา    
32 นางสาวธัญญพัทธ์   ลีลาเสถียรกุล  ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา    
33 นางอุดมลักษณ์   ลือชัย  ปริญญาตรี   กศ.บ. เคมี     
34 นายสมศักดิ์   จินดาไทย  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์     
35 นางรัชฎา   จันทวะฤทธิ์  ปริญญาตรี   ค.บ ภาษาไทย    
36 นางปิยะนาฏ   เทียมเพชร  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาไทย    
37 นายแมน   อาชีพสมุทร  ปริญญาตรี   ศษ.บ. คณิตศาสตร์    
38 นางสมสุข   ทิพย์คีรี  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย    
39 นายรัชกร   วิชระฉัตร  ปริญญาตรี   ศศ.บ. พัฒนาชุมชน    
40 นางศิริกุล   เชิงฉลาด  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์    
41 นางกัญญาภรณ์   สมทรัพย์  ปริญญาตรี   กศ.บ. คณิตศาสตร์    
42 นางสาวสุนันทนา   หมั่นพลศรี  ปริญญาตรี   กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ2 การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
43 นางสาววชิรา   ศรจิตติ  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ    
44 นางสาวบุญญาวัฒน์   ลาภศิริ  ปริญญาตรี   บธ.บ. บริหารธุรกิจ   - 
45 นางสาวปนิดา   ผิวอ่อน  ปริญญาตรี   ศษ.บ ภาษาไทย    
46 นายวสันต์   ชมสุวรรณ  ปริญญาตรี   ค.บ. ศิลปกรรม   พลศึกษา 
47 นายนภากาศ   ชื่นบาน  ปริญญาตรี   คศ.บ. โภชนาการชุมชน    
48 นางวัลลีย์   มณีชัย  ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ    
49 นายชูศักดิ์   อริยวงศ์  ปริญญาตรี   กศ.บ. สังคมศึกษา    
50 นางสาวณิศาบุษย์   ภัครพาณิชพงศ์  ปริญญาตรี    ชีววิทยา    
51 นางสาวดวงใจ   ชูตระกูล  ปริญญาตรี   กศ.บ. ฟิสิกส์    
52 นายพีรพันธ์   ม่วงงาม  ปริญญาตรี   วท.บ พืชสวน    
53 นายวรวัชร์   รัตนสมบูรณ์  ปริญญาตรี   กศ.บ. พลศึกษา    
54 นายทรงวุฒิ   ภาคยาสิทธิ์  ปริญญาตรี   คบ. ภาษาอังกฤษ    
55 นางจันทรา   อินทร์เนื่อง  ปริญญาตรี   ศศ.บ.     
56 นางสุภาภรณ์   มิตรสมหวัง  ปริญญาตรี   วท.บ. เกษตรศาสตร์    พืชสวน 
57 นางรัชกร   ฉายตะวัน  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ    
58 นางสาวสุปรียา   เชิดสวัสดิ์  ปริญญาตรี   พย.บ.     
59 นางนภากร   สุขสมอรรถ  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ    
60 นางพัชรมัย   บุญสอาด  ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาไทย    
61 นางศิริพร   จงดี  ปริญญาตรี   ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์   ภาษาไทย 
62 นายวิฑูล   มณีชัย  ปริญญาตรี   วท.บ. ฟิสิกส์     
63 นางกำไล   หนูมี  ปริญญาตรี   คบ. สุขศึกษา   เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
64 นางศุภมาศ   สุขสอาด  ปริญญาตรี   ศษ.บ.     
65 นายมหิศร   จิตรสำรวย  ปริญญาตรี   คบ.  - 
66 นางพัชรี   ประมงค์  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
67 นายศิวพงษ์   นาควงศ์วาลย์  ปริญญาตรี   วท.บ. ชีววิทยา    
68 นายทศพร   สงคราม  ปริญญาตรี   ศ.บ.(ศิลป) ศิลปะไทย    
69 นางขนิษฐา   เพียรเสมอ  ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา    
70 นางทิมาภรณ์   สร้อยสังวาลย์  ปริญญาตรี   คศ.บ. คหกรรม    
71 นายอานนท์   สืบสังข์  ปริญญาตรี   ค.บ. พลศึกษา    
72 นายสุรพล   ละเหร่า  ปริญญาตรี   วท.บ. ฟิสิกส์     
73 นางสาวทัดชา   ิอินทร์เนื่อง  ปริญญาตรี   อ.บ. ภาษาญี่ปุ่น    
74 นางอรุณรุ่ง   จีบเจือ  ปริญญาตรี   ค.บ.     
75 นางกรองแก้ว   อภัยรี  ปริญญาตรี   ค.บ. การบริหารการศึกษา    
76 นางสาวคัคนางค์   คูหาทอง  ปริญญาตรี   ค.บ. ครุศาสตร์บัณทิต     
77 นางสาวพวงเพ็ญ   สายสวาท  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
78 นางผาสุข   วิกรเมศกุล  ปริญญาตรี   ศษ.บ.     
79 นายเดชา   ศิริพิบูลย์  ปริญญาตรี   ศศ.บ. สังคมศึกษา    
80 นางมนวิภา   เตโช  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
81 นางสาวสุชาดา   จันทร์ประทับ  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาจีน    
82 นายนิพนธ์   บุตรหงษ์  ปริญญาตรี   ค.บ. (จุฬาฯ) , น.บ. ธุรกิจ    
83 นางนุศรา   ลูกอินทร์  ปริญญาตรี   ค.บ. คหกรรมศาสตร์    
84 นางจริยา   จันทร์เรือง  ปริญญาตรี   ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์    
85 นางพิมพ์พาณี   บุตรหงษ์  ปริญญาตรี   กศ.บ. คณิตศาสตร์    วัดผลการศึกษา 
86 นายสลิด   ชูชื่น  ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา   - 
87 นายทิวา   รองสวัสดิ์  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   โสตทัศนศึกษา 
88 นายทินกร   บริบูรณ์  ปริญญาตรี   ค.บ. ดนตรีศึกษา    - 
89 นางสาวชะอ้อน   แก้วชูเสน  ปริญญาตรี   บธ.บ. การจัดการทั่วไป    
90 นางเตือนใจ   เทียมทัด  ปริญญาตรี   ปริญาตรี คบ. สังคมศึกษา   - 
91 นางศุภลักษณ์   ชูชื่น  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ   บริหารธุรกิจ 
92 นางราตรี   มณีโชติ  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์