สรุปข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิสูงสุด
โรงเรียนШǺԷ

 
1 นางนวลใย   นิลบรรพ์  ปริญญาเอก   กศ.ด การบริหารสถานศึกษา    
2 นายสุรพล   เทียมเพชร  ปริญญาโท   กศ.ม.     
3 นายอำนาจ   ไพนุชิต  ปริญญาโท   ค.ม. วิจัยการศึกษา    
4 นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว  ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา    
5 นางวัชรีย์   น้อมกล่อม  ปริญญาโท   ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร    
6 นายมนิตย์   อัตตะ  ปริญญาโท   กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์    
7 นางสาวอุมาพร   ทวีศักดิ์  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารสถานศึกษา    
8 นางวสาวี   กิมใช่ย้ง  ปริญญาโท   วท.ม พันธุวิศวกรรม   - 
9 นางสาวเพ็ญพิศ   อาจสัญจร  ปริญญาโท   ค.ม.     
10 นางสาวกัลยรัตน์   เกาะเกตุ  ปริญญาโท   ค.บ. สังคมศึกษา    
11 นางพรทิพย์   จิตรสำรวย  ปริญญาโท   ศษ.ม. การบริหารการศึกษา    - 
12 นางสุชามนตร์   จินดาไทย  ปริญญาโท   ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา    
13 นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารการศึกษา    
14 นางสาวไอริณ   ถาวรนันท์  ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประกันภัย    
15 นางสาวจิตรศุกล   งามจิตร  ปริญญาโท   ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร    
16 นางสาวลักษณีวไล   หลักกรด  ปริญญาโท   กศ.บ. ภาษาไทย   ศศ.ม. 
17 นางสาวลดาวัลย์   พวงนิล  ปริญญาโท   กศ.ม. ประวัติศาสตร์     
18 นางสาวบูชิตา   ยุทธนาฤทธิไกร  ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา    
19 นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ  ปริญญาโท   วท.ม. คุรุศาสตรเกษตร   พืชสวน 
20 นางสุขุมาล   บุญมาก  ปริญญาโท   รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์    
21 นายสุริยะ   นำประดิษฐทรัพย์  ปริญญาโท   กศ.ม. พลศึกษา    
22 นายสุขเกษม   บุญประกอบพร  ปริญญาโท   วท.ม จิตวิทยา    
23 นางสาวดวงกมล   ศรีงาม  ปริญญาโท   ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต    
24 นางสาววิไลพร   คหัสคัดคาม  ปริญญาโท   ศศ.ม. การบริหารการศึกษา    
25 นายอภิชาติ   การะเกตุ  ปริญญาโท   กศ.ม. คณิตศาสตร์    
26 นางรุ้งเพ็ชร   สีลิ้นจี่  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารการศึกษา    
27 นายอดิพันธุ์   ประสิทธิ์  ปริญญาโท   กศ.ม. พลศึกษา   สุขศึกษา 
28 นางอมรรัตน์   ศรีสวัสดิ์  ปริญญาโท   กศ.ม. เคมี     
29 นายสุกิจ   แขวงโสภา  ปริญญาโท   ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา    
30 นายสุรชิต   จันทร์ดี  ปริญญาโท   วท.บ ชีววิทยาประยุกต์    
31 นางวัลลีย์   มณีชัย  ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ    
32 นายชูศักดิ์   อริยวงศ์  ปริญญาตรี   กศ.บ. สังคมศึกษา    
33 นางสาวณิศาบุษย์   ภัครพาณิชพงศ์  ปริญญาตรี    ชีววิทยา    
34 นางสาวดวงใจ   ชูตระกูล  ปริญญาตรี   กศ.บ. ฟิสิกส์    
35 นายพีรพันธ์   ม่วงงาม  ปริญญาตรี   วท.บ พืชสวน    
36 นางสาวปนิดา   ผิวอ่อน  ปริญญาตรี   ศษ.บ ภาษาไทย    
37 นายทรงวุฒิ   ภาคยาสิทธิ์  ปริญญาตรี   คบ. ภาษาอังกฤษ    
38 นางจันทรา   อินทร์เนื่อง  ปริญญาตรี   ศศ.บ.     
39 นายวิฑูล   มณีชัย  ปริญญาตรี   วท.บ. ฟิสิกส์     
40 นายวรวัชร์   รัตนสมบูรณ์  ปริญญาตรี   กศ.บ. พลศึกษา    
41 นางสุภาภรณ์   มิตรสมหวัง  ปริญญาตรี   วท.บ. เกษตรศาสตร์    พืชสวน 
42 นางรัชกร   ฉายตะวัน  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ    
43 นางสาวสุปรียา   เชิดสวัสดิ์  ปริญญาตรี   พย.บ.     
44 นางนภากร   สุขสมอรรถ  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ    
45 นางพัชรมัย   บุญสอาด  ปริญญาตรี        
46 นางศิริพร   จงดี  ปริญญาตรี   ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์   ภาษาไทย 
47 นางทิมาภรณ์   สร้อยสังวาลย์  ปริญญาตรี   คศ.บ. คหกรรม    
48 นางกำไล   หนูมี  ปริญญาตรี   คบ. สุขศึกษา   เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
49 นางศุภมาศ   สุขสอาด  ปริญญาตรี   ศษ.บ.     
50 นายมหิศร   จิตรสำรวย  ปริญญาตรี   คบ.  - 
51 นางพัชรี   ประมงค์  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
52 นายศิวพงษ์   นาควงศ์วาลย์  ปริญญาตรี   วท.บ. ชีววิทยา    
53 นายทศพร   สงคราม  ปริญญาตรี   ศ.บ.(ศิลป) ศิลปะไทย    
54 นางขนิษฐา   เพียรเสมอ  ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา    
55 นายสุรพล   ละเหร่า  ปริญญาตรี   วท.บ. ฟิสิกส์     
56 นายอานนท์   สืบสังข์  ปริญญาตรี        
57 นางอรุณรุ่ง   จีบเจือ  ปริญญาตรี   ค.บ.     
58 นางกรองแก้ว   อภัยรี  ปริญญาตรี   ค.บ. การบริหารการศึกษา    
59 นางสาวคัคนางค์   คูหาทอง  ปริญญาตรี   ค.บ. ครุศาสตร์บัณทิต     
60 นางสาวพวงเพ็ญ   สายสวาท  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
61 นางผาสุข   วิกรเมศกุล  ปริญญาตรี   ศษ.บ.     
62 นายเดชา   ศิริพิบูลย์  ปริญญาตรี   ศศ.บ. สังคมศึกษา    
63 นางมนวิภา   เตโช  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
64 นางสาวสินี   ตันประเสริฐ  ปริญญาตรี        
65 นางสาวสุชาดา   จันทร์ประทับ  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาจีน    
66 นายนิพนธ์   บุตรหงษ์  ปริญญาตรี   ค.บ. (จุฬาฯ) , น.บ. ธุรกิจ    
67 นางนุศรา   ลูกอินทร์  ปริญญาตรี   ค.บ. คหกรรมศาสตร์    
68 นางสาวธัญญพัทธ์   ลีลาเสถียรกุล  ปริญญาตรี        
69 นางพิมพ์พาณี   บุตรหงษ์  ปริญญาตรี   กศ.บ. คณิตศาสตร์    วัดผลการศึกษา 
70 นายสลิด   ชูชื่น  ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา   - 
71 นายทิวา   รองสวัสดิ์  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   โสตทัศนศึกษา 
72 นางสาวทัดชา   ิอินทร์เนื่อง  ปริญญาตรี   อ.บ. ภาษาญี่ปุ่น    
73 นายทินกร   บริบูรณ์  ปริญญาตรี   ค.บ. ดนตรีศึกษา    - 
74 นางอุดมลักษณ์   ลือชัย  ปริญญาตรี   กศ.บ. เคมี     
75 นางสาวชะอ้อน   แก้วชูเสน  ปริญญาตรี   บธ.บ. การจัดการทั่วไป    
76 นางสาวจริยา   อ่วมชิตร์  ปริญญาตรี        
77 นางศุภลักษณ์   ชูชื่น  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ   บริหารธุรกิจ 
78 นางราตรี   มณีโชติ  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์    
79 นางสาวสุนันทนา   หมั่นพลศรี  ปริญญาตรี   กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ2 การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
80 นายสมศักดิ์   จินดาไทย  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์     
81 นางรัชฎา   จันทวะฤทธิ์  ปริญญาตรี   ค.บ ภาษาไทย    
82 นางศิริกุล   เชิงฉลาด  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์    
83 นางปิยะนาฏ   เทียมเพชร  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาไทย    
84 นางเตือนใจ   เทียมทัด  ปริญญาตรี   ปริญาตรี คบ. สังคมศึกษา   - 
85 นางสมสุข   ทิพย์คีรี  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย    
86 นายรัชกร   วิชระฉัตร  ปริญญาตรี   ศศ.บ. พัฒนาชุมชน    
87 นางกัญญาภรณ์   สมทรัพย์  ปริญญาตรี   กศ.บ. คณิตศาสตร์    
88 นางสาววชิรา   ศรจิตติ  ปริญญาตรี        
89 นางสาวบุญญาวัฒน์   ลาภศิริ  ปริญญาตรี   บธ.บ. บริหารธุรกิจ   - 
90 นายแมน   อาชีพสมุทร  ปริญญาตรี   ศษ.บ. คณิตศาสตร์    
91 นายวสันต์   ชมสุวรรณ  ปริญญาตรี   ค.บ. ศิลปกรรม   พลศึกษา 
92 นายนภากาศ   ชื่นบาน  ปริญญาตรี   คศ.บ. โภชนาการชุมชน