สรุปข้อมูลรายได้จำแนกตามเพศ
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

 
1 นางปิยะนาฏ   เทียมเพชร 61  60,150 
2 นายสุรพล   เทียมเพชร 61  40,860 
3 นางอุดมลักษณ์   ลือชัย 60  46,760 
4 นางจันทรา   อินทร์เนื่อง 60  41,580 
5 นางศิริกุล   เชิงฉลาด 60  41,580 
6 นางสาวลดาวัลย์   พวงนิล 60  52,940 
7 นางนวลใย   นิลบรรพ์ 60  65,910 
8 นายสุกิจ   แขวงโสภา 60  42,330 
9 นางทิมาภรณ์   สร้อยสังวาลย์ 60  52,060 
10 นางกัญญาภรณ์   สมทรัพย์ 60  48,540 
11 นายทศพร   สงคราม 59  41,580 
12 นางวัชรีย์   น้อมกล่อม 59  42,330 
13 นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ 59  52,060 
14 นายอดิพันธุ์   ประสิทธิ์ 59  42,330 
15 นางมนวิภา   เตโช 59  52,940 
16 นายรัชกร   วิชระฉัตร 59  40,860 
17 นางขนิษฐา   เพียรเสมอ 58  53,080 
18 นายสลิด   ชูชื่น 58  46,760 
19 นางกรองแก้ว   อภัยรี 58  46,040 
20 นางสาวลักษณีวไล   หลักกรด 58  49,420 
21 นางสาวอุมาพร   ทวีศักดิ์ 58  61,110 
22 นางนุศรา   ลูกอินทร์ 58  48,540 
23 นางสุภาภรณ์   มิตรสมหวัง 57  57,330 
24 นายชูศักดิ์   อริยวงศ์ 57  37,830 
25 นางสาวชะอ้อน   แก้วชูเสน 57  45,290 
26 นายวสันต์   ชมสุวรรณ 57  47,660 
27 นางอมรรัตน์   ศรีสวัสดิ์ 57  52,940 
28 นายอภิชาติ   การะเกตุ 57  43,800 
29 นางกำไล   หนูมี 57  44,560 
30 นางราตรี   มณีโชติ 57  52,940 
31 นางวัลลีย์   มณีชัย 57  43,800 
32 นายนิพนธ์   บุตรหงษ์ 56  53,080 
33 นางสาวบุญญาวัฒน์   ลาภศิริ 56  50,290 
34 นายศิวพงษ์   นาควงศ์วาลย์ 56  42,223 
35 นายทิวา   รองสวัสดิ์ 56  42,330 
36 นางผาสุข   วิกรเมศกุล 56  49,420 
37 นายสุรพล   ละเหร่า 55  44,560 
38 นางสาวเพ็ญพิศ   อาจสัญจร 55  40,860 
39 นางพิมพ์พาณี   บุตรหงษ์ 55  52,060 
40 นางสาวสุปรียา   เชิดสวัสดิ์ 55  35,050 
41 นายทินกร   บริบูรณ์ 54  41,580 
42 นางสมสุข   ทิพย์คีรี 54  40,860 
43 นางสาวจิตรศุกล   งามจิตร 54  35,640 
44 นางศุภลักษณ์   ชูชื่น 54  40,100 
45 นางนภากร   สุขสมอรรถ 53  44,560 
46 นายนภากาศ   ชื่นบาน 53  43,800 
47 นายมนิตย์   อัตตะ 53  47,660 
48 นางสาวดวงกมล   ศรีงาม 53  43,320 
49 นางศิริพร   จงดี 52  41,580 
50 นายเดชา   ศิริพิบูลย์ 52  40,100 
51 นางพัชรมัย   บุญสอาด 51  41,580 
52 นางรัชฎา   จันทวะฤทธิ์ 49  27,500 
53 นางสาวดวงใจ   ชูตระกูล 49  29,690 
54 นางพัชรี   ประมงค์ 49  34,470 
55 นายอำนาจ   ไพนุชิต 48  32,650 
56 นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ 48  37,900 
57 นางศุภมาศ   สุขสอาด 48  32,060 
58 นางสาวพวงเพ็ญ   สายสวาท 47  33,260 
59 นายสุริยะ   นำประดิษฐทรัพย์ 46  33,140 
60 นางรุ้งเพ็ชร   สีลิ้นจี่ 46  35,800 
61 นายวิฑูล   มณีชัย 44  29,140 
62 นายมหิศร   จิตรสำรวย 44  0 
63 นางสาววิไลพร   คหัสคัดคาม 44  15,800 
64 นางสุขุมาล   บุญมาก 44  22,460 
65 นางอรุณรุ่ง   จีบเจือ 44  28,050 
66 นางสาวคัคนางค์   คูหาทอง 44  28,050 
67 นางพรทิพย์   จิตรสำรวย 43  19 
68 นางสาวบูชิตา   ยุทธนาฤทธิไกร 41  0 
69 นางเตือนใจ   เทียมทัด 41  18,470 
70 นางรัชกร   ฉายตะวัน 41  24,440 
71 นางสาวกัลยรัตน์   เกาะเกตุ 41  18,690 
72 นางวสาวี   กิมใช่ย้ง 39  9,700 
73 นายสุรชิต   จันทร์ดี 38  21,150 
74 นางสาววชิรา   ศรจิตติ 37  21,150 
75 นายสมศักดิ์   จินดาไทย 36  24,440 
76 นายอานนท์   สืบสังข์ 36  21,570 
77 นางสาวณิศาบุษย์   ภัครพาณิชพงศ์ 36  15,450 
78 นายแมน   อาชีพสมุทร 36  21,150 
79 นายวรวัชร์   รัตนสมบูรณ์ 35  8,340 
80 นางสาวไอริณ   ถาวรนันท์ 34  9,700 
81 นางสาวสินี   ตันประเสริฐ 33  18,270 
82 นางสาวทัดชา   ิอินทร์เนื่อง 33  0 
83 นายพีรพันธ์   ม่วงงาม 33  19,100 
84 นางสุชามนตร์   จินดาไทย 33  25,440 
85 นายสุขเกษม   บุญประกอบพร 33  0 
86 นางสาวธัญญพัทธ์   ลีลาเสถียรกุล 32  19,920 
87 นางจริยา   จันทร์เรือง 31  0 
88 นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว 31  21,250 
89 นางสาวสุชาดา   จันทร์ประทับ 30  0 
90 นางสาวปนิดา   ผิวอ่อน 30  19,100 
91 นายทรงวุฒิ   ภาคยาสิทธิ์ 29  18,690 
92 นางสาวสุนันทนา   หมั่นพลศรี 28  15,800