สรุปข้อมูลบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาเอกที่จบสอดคล้องกับกุลุ่มสาระ
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

 
1 นางปิยะนาฏ   เทียมเพชร    ภาษาไทย   ภาษาไทย 
2 นายสุรพล   เทียมเพชร    คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ 
3 นางอุดมลักษณ์   ลือชัย    วิทยาศาสตร์ (เคมี)   วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
4 นางจันทรา   อินทร์เนื่อง    ภาษาไทย   ภาษาไทย 
5 นางศิริกุล   เชิงฉลาด    ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ 
6 นางสาวลดาวัลย์   พวงนิล    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7 นายสุกิจ   แขวงโสภา    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม) 
8 นางทิมาภรณ์   สร้อยสังวาลย์    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) 
9 นางกัญญาภรณ์   สมทรัพย์    คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ 
10 นายทศพร   สงคราม    ศิลปะ   ศิลปะ 
11 นางวัชรีย์   น้อมกล่อม    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
12 นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม) 
13 นายอดิพันธุ์   ประสิทธิ์    สุขศึกษาและพลศึกษา   สุขศึกษาและพลศึกษา 
14 นางมนวิภา   เตโช    วิทยาศาสตร์ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
15 นายรัชกร   วิชระฉัตร    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม) 
16 นางขนิษฐา   เพียรเสมอ    ดนตรี   ดนตรี 
17 นายสลิด   ชูชื่น    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
18 นางกรองแก้ว   อภัยรี    สุขศึกษาและพลศึกษา   สุขศึกษาและพลศึกษา 
19 นางสาวลักษณีวไล   หลักกรด    ภาษาไทย   ภาษาไทย 
20 นางนุศรา   ลูกอินทร์    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) 
21 นางสุภาภรณ์   มิตรสมหวัง    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม) 
22 นายชูศักดิ์   อริยวงศ์    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
23 นางสาวชะอ้อน   แก้วชูเสน    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
24 นายวสันต์   ชมสุวรรณ    ศิลปะ   ศิลปะ 
25 นางอมรรัตน์   ศรีสวัสดิ์    วิทยาศาสตร์ (เคมี)   วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
26 นายอภิชาติ   การะเกตุ    คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ 
27 นางกำไล   หนูมี    สุขศึกษาและพลศึกษา   สุขศึกษาและพลศึกษา 
28 นางราตรี   มณีโชติ    คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ 
29 นางวัลลีย์   มณีชัย    ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ 
30 นายนิพนธ์   บุตรหงษ์    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (พณิชยกรรม)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (พณิชยกรรม) 
31 นางสาวบุญญาวัฒน์   ลาภศิริ    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (พณิชยกรรม)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (พณิชยกรรม) 
32 นายศิวพงษ์   นาควงศ์วาลย์    วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)   วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
33 นายทิวา   รองสวัสดิ์    ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ 
34 นางผาสุข   วิกรเมศกุล    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
35 นายสุรพล   ละเหร่า    วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)   วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
36 นางสาวเพ็ญพิศ   อาจสัญจร    คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ 
37 นางพิมพ์พาณี   บุตรหงษ์    คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ 
38 นางสาวสุปรียา   เชิดสวัสดิ์    สุขศึกษาและพลศึกษา   สุขศึกษาและพลศึกษา 
39 นายทินกร   บริบูรณ์    ดนตรี   ดนตรี 
40 นางสมสุข   ทิพย์คีรี    ภาษาไทย   ภาษาไทย 
41 นางสาวจิตรศุกล   งามจิตร    ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ 
42 นางศุภลักษณ์   ชูชื่น    ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ 
43 นางนภากร   สุขสมอรรถ    ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ 
44 นายนภากาศ   ชื่นบาน    ศิลปะ   ศิลปะ 
45 นายมนิตย์   อัตตะ    คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ 
46 นางสาวดวงกมล   ศรีงาม    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
47 นางศิริพร   จงดี        
48 นายเดชา   ศิริพิบูลย์    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
49 นางพัชรมัย   บุญสอาด        
50 นางรัชฎา   จันทวะฤทธิ์    ภาษาไทย   ภาษาไทย 
51 นางสาวดวงใจ   ชูตระกูล    วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)   วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
52 นางพัชรี   ประมงค์    วิทยาศาสตร์ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
53 นายอำนาจ   ไพนุชิต    ภาษาญี่ปุน   ภาษาญี่ปุน 
54 นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ    ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ 
55 นางศุภมาศ   สุขสอาด        
56 นางสาวพวงเพ็ญ   สายสวาท    วิทยาศาสตร์ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
57 นายสุริยะ   นำประดิษฐทรัพย์    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   สุขศึกษาและพลศึกษา 
58 นางรุ้งเพ็ชร   สีลิ้นจี่    วิทยาศาสตร์ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
59 นายวิฑูล   มณีชัย    วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)   วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
60 นายมหิศร   จิตรสำรวย    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
61 นางสุขุมาล   บุญมาก    วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)   วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
62 นางอรุณรุ่ง   จีบเจือ    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
63 นางสาวคัคนางค์   คูหาทอง    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
64 นางพรทิพย์   จิตรสำรวย    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
65 นางสาวบูชิตา   ยุทธนาฤทธิไกร        
66 นางเตือนใจ   เทียมทัด    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
67 นางรัชกร   ฉายตะวัน    ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ 
68 นางสาวกัลยรัตน์   เกาะเกตุ    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
69 นางวสาวี   กิมใช่ย้ง    วิทยาศาสตร์ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
70 นายสุรชิต   จันทร์ดี    วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)   วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
71 นางสาววชิรา   ศรจิตติ        
72 นายสมศักดิ์   จินดาไทย    คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ 
73 นายอานนท์   สืบสังข์        
74 นายแมน   อาชีพสมุทร    คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ 
75 นางสาวสินี   ตันประเสริฐ        
76 นางสาวทัดชา   ิอินทร์เนื่อง        
77 นายพีรพันธ์   ม่วงงาม    วิทยาศาสตร์ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
78 นางสุชามนตร์   จินดาไทย    คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ 
79 นายสุขเกษม   บุญประกอบพร        
80 นางสาวธัญญพัทธ์   ลีลาเสถียรกุล        
81 นางจริยา   จันทร์เรือง        
82 นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
83 นางสาวสุชาดา   จันทร์ประทับ    ภาษาจีน   ภาษาจีน 
84 นางสาวปนิดา   ผิวอ่อน    ภาษาไทย   ภาษาไทย 
85 นางสาววิไลพร   คหัสคัดคาม    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
86 นางสาวณิศาบุษย์   ภัครพาณิชพงศ์    วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)   วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
87 นายวรวัชร์   รัตนสมบูรณ์    สุขศึกษาและพลศึกษา   สุขศึกษาและพลศึกษา 
88 นางสาวไอริณ   ถาวรนันท์    คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ 
89 นายทรงวุฒิ   ภาคยาสิทธิ์    ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ 
90 นางสาวสุนันทนา   หมั่นพลศรี    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม