ตารางแสดงครูและครูผู้ช่วยจำแนกตามระดับที่สอน
หมายเหตุ จำนวนคาบแยกคามรายวิชานับมาจากการบันทึกคาบที่สอนแต่ละวิช่ในรายบุคคล

1 นางศิริพร   จงดี
2 นางพัชรมัย   บุญสอาด
3 นางศุภมาศ   สุขสอาด 21  23  22 
4 นางสาวบูชิตา   ยุทธนาฤทธิไกร
5 นางสาววชิรา   ศรจิตติ
6 นายอานนท์   สืบสังข์
7 นางสาวสินี   ตันประเสริฐ
8 นางสาวทัดชา   ิอินทร์เนื่อง
9 นายสุขเกษม   บุญประกอบพร
10 นางสาวธัญญพัทธ์   ลีลาเสถียรกุล
11 นางจริยา   จันทร์เรือง
12 นางปิยะนาฏ   เทียมเพชร 20  22  19 
13 นางจันทรา   อินทร์เนื่อง 18  20  22 
14 นางสาวลักษณีวไล   หลักกรด 18  20  22 
15 นางสมสุข   ทิพย์คีรี 12  18  21 
16 นางรัชฎา   จันทวะฤทธิ์ 18  20  22 
17 นางสาวปนิดา   ผิวอ่อน 20  22  22 
18 นายสุรพล   เทียมเพชร 20  22 
19 นางกัญญาภรณ์   สมทรัพย์ 20  22  21 
20 นายอภิชาติ   การะเกตุ 18  20  19 
21 นางราตรี   มณีโชติ 18  20  19 
22 นางสาวเพ็ญพิศ   อาจสัญจร 16  18  19 
23 นางพิมพ์พาณี   บุตรหงษ์ 17  19  19 
24 นายมนิตย์   อัตตะ 16  18  19 
25 นายสมศักดิ์   จินดาไทย 20  22 
26 นายแมน   อาชีพสมุทร 20  22 
27 นางสาวไอริณ   ถาวรนันท์ 14  22  20 
28 นางสุชามนตร์   จินดาไทย 19  21  21 
29 นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว 12  20  19 
30 นางมนวิภา   เตโช 18  20  20 
31 นางพัชรี   ประมงค์ 18  20  20 
32 นางสาวพวงเพ็ญ   สายสวาท 17  19  18 
33 นางรุ้งเพ็ชร   สีลิ้นจี่ 19  21  21 
34 นางวสาวี   กิมใช่ย้ง 12  20  20 
35 นายพีรพันธ์   ม่วงงาม 18  20  19 
36 นางอุดมลักษณ์   ลือชัย 17  19  17 
37 นางอมรรัตน์   ศรีสวัสดิ์ 21  23  21 
38 นายศิวพงษ์   นาควงศ์วาลย์ 18  20  21 
39 นางสุขุมาล   บุญมาก 18  20  18 
40 นายสุรชิต   จันทร์ดี 10  20  20 
41 นางสาวณิศาบุษย์   ภัครพาณิชพงศ์ 12  18 
42 นายสุรพล   ละเหร่า 20  22  20 
43 นางสาวดวงใจ   ชูตระกูล 18  20  19 
44 นายวิฑูล   มณีชัย 14  16  15 
45 นางสาวลดาวัลย์   พวงนิล 14  16  16 
46 นางวัชรีย์   น้อมกล่อม 21 
47 นายสลิด   ชูชื่น 16  22  22 
48 นายชูศักดิ์   อริยวงศ์ 22 
49 นางผาสุข   วิกรเมศกุล 21 
50 นางสาวดวงกมล   ศรีงาม 20 
51 นายเดชา   ศิริพิบูลย์ 17 
52 นายมหิศร   จิตรสำรวย 19  21 
53 นางสาววิไลพร   คหัสคัดคาม 18  18 
54 นางพรทิพย์   จิตรสำรวย 19  19  38 
55 นางเตือนใจ   เทียมทัด
56 นางสาวกัลยรัตน์   เกาะเกตุ 21 
57 นางสาวสุนันทนา   หมั่นพลศรี 20  23  20 
58 นายอดิพันธุ์   ประสิทธิ์ 11  10  23  22 
59 นางกรองแก้ว   อภัยรี 10  18  20 
60 นางกำไล   หนูมี
61 นางสาวสุปรียา   เชิดสวัสดิ์ 10  18  18 
62 นายวรวัชร์   รัตนสมบูรณ์ 16  22  20 
63 นายทศพร   สงคราม
64 นายวสันต์   ชมสุวรรณ 16 
65 นายนภากาศ   ชื่นบาน 23 
66 นางขนิษฐา   เพียรเสมอ 20 
67 นายทินกร   บริบูรณ์ 22  24  22 
68 นายสุกิจ   แขวงโสภา 14  20 
69 นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ 10  20  20 
70 นายรัชกร   วิชระฉัตร 12  18  18 
71 นางสุภาภรณ์   มิตรสมหวัง 14  20  18 
72 นางทิมาภรณ์   สร้อยสังวาลย์ 15  19  21 
73 นางนุศรา   ลูกอินทร์ 18  20  20 
74 นายนิพนธ์   บุตรหงษ์ 10  12  12 
75 นางสาวบุญญาวัฒน์   ลาภศิริ 16  20  20 
76 นางสาวชะอ้อน   แก้วชูเสน 19  23  20 
77 นายสุริยะ   นำประดิษฐทรัพย์ 16  21  22 
78 นางอรุณรุ่ง   จีบเจือ 12  22 
79 นางสาวคัคนางค์   คูหาทอง 16  22  21 
80 นางศิริกุล   เชิงฉลาด 21 
81 นางวัลลีย์   มณีชัย 18  21  20 
82 นายทิวา   รองสวัสดิ์ 20 
83 นางสาวจิตรศุกล   งามจิตร 20 
84 นางศุภลักษณ์   ชูชื่น 12  20  20 
85 นางนภากร   สุขสมอรรถ 20 
86 นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ 14  18  20 
87 นางรัชกร   ฉายตะวัน 13  21 
88 นายทรงวุฒิ   ภาคยาสิทธิ์ 10  19  22 
89 นายอำนาจ   ไพนุชิต 16  20  21  20 
90 นางสาวสุชาดา   จันทร์ประทับ 18  20