เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

1 สพม.5 9
2 สพม.6 4
3 สพม.7 3
4 สพม.8 5
5 สพม.10 1
6 สพม.12 5
7 สพม.16 1
8 สพม.17 4
9 สพม.23 1
10 สพม.25 12
11 สพม.26 6
12 สพม.28 3
13 สพม.32 1
14 สพม.34 1
15 สพม.36 3
16 สพม.37 1
17 สพม.38 6
18 สพม.39 4
19 สพม.41 4