:: ระบบลงทะเบียน Online ::
:: ระบบลงทะเบียน Online ::
 
หน้าหลัก
ลงทะเบียนการอบรม
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
ออกจากระบบ

:: กรอกข้อมูล ::

ระบบลงทะเบียน การประชุม-การอบรม ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.

ประกอบด้วย เมนูหลัก 4 เมนู คือ
เมนูลงทะเบียนการอบรมใช้สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม
เมนูรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแสดงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมที่ลงทะเบียนแล้ว
เมนูสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางปรับเปลี่ยนหัวข้อการอบรม
ออกจากระบบใช้สำหรับกลับสู่หน้าหลักของหน่วยงาน


ศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5937-40 โทรสาร 0 2288 5941
ออกแบบและพัฒนาโดย นายโอภาส สถิตย์เสถียร โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จังหวัดชลบุรี