การประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม "หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี" ปี 3 (2559)
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ผอ.สมป (นายไพรัช แสงทอง) ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม "หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี" ปี 3 (2559) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ถ.พระรามหก กทม.
การติดตามและประเมินผล สมป ปีการศึกษา 2558
[wiw]25 พฤษภาคม 2559
คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
[wiw]25 พฤษภาคม 2559
คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
[wiw]25 พฤษภาคม 2559
โอนงบประมาณให้เครือข่ายฯ ทุกจังหวัด
[wiw]23 พฤษภาคม 2559
การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
[ann]12 พฤษภาคม 2559
DOWNLOAD คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
[wiw]02 พฤษภาคม 2559
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแนะแนวเพื่อการขยายผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื
[wiw]25 เมษายน 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแนะแนวเพื่อการขยายผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
[wiw]25 เมษายน 2559
คู่มือกำกับติดตามผลการดำเนินการโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา
[wiw]20 เมษายน 2559
เอกสารประกอบการประชุมวันที่31มีนาคม-2เมษายนRiverside (แบบสรุปผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง)
[wiw]05 เมษายน 2559
เอกสารประกอบการประชุมวันที่31มีนาคม-2เมษายนRiverside(ใบสมัครผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง)
[wiw]05 เมษายน 2559
เอกสารประกอบการประชุมวันที่31มีนาคม-2เมษายนRiverside(pptอ.ณรงค์)
[wiw]05 เมษายน 2559
เอกสารประกอบการประชุมวันที่31มีนาคม-2เมษายนRiverside (แบบเสนอโครงการ)
[wiw]05 เมษายน 2559
แบบเสนอโครงการการจัดประชุมปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการพัมนาทักษะและสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพของเขตพื้
[wiw]01 เมษายน 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพของเขตพื้นที่การศึกษาแ
[wiw]22 มีนาคม 2559สถิติผู้เข้าชม

ตั้งแต่ 15 มกราคม 2551