สรุปรายงานสารสนเทศมัธยมศึกษา จากโปรแกรมบริหารงานบุคลากร

เอกสารรายงานสารสนเทศเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ
 1. รายงานสารสนเทศสำหรับเครือข่าย 2560 [Download]
 2. รายงานสารสนเทศสำหรับโรงเรียน 2560 [Download]
 3. แบบฟอร์มสำหรับผู้ดูแลข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน [Download]


เอกสารการอบรมโรงแรม AVANA

 1. บรรยาย ผอ.นคร [Download]
 2. รายงานการดำเนินงานโครงการ 2559 [Download]
 3. รายงานความก้าวหน้าโครงการปี 2559 [Download]
 4. สรุปผลการตรวจเยี่ยม 2559 [Download]
 5. สารสนเทศ 2560 [Download]
 1. แบบฟอร์มการเขียนโครงการและตารางสรุปโครงการปี 2560 [Download]
 2. รหัสเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ [Download]
 3. นโยบาย รมว.ศธ. [Download]
 4. นโยบาย กลยุทธ์ สพฐ.2560 [Download]
 5. จุดเน้น สมป (ผอ.นคร) [Download]
 6. นโยบายเร่งด่วน รมว.ศธ. [Download]