การตรวจเยี่ยม การประชุม กิจกรรมต่างๆ
60 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA ระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมจอมเทียนธานี จังหวัดชลบุรี
ชมภาพ
ทั้งหมด
59 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ
ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพมหานคร
ชมภาพ
ทั้งหมด
58 ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการวิจัยและประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการวิจัยและประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่วางวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เดอะฟอเรสโฮมรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ชมภาพ
ทั้งหมด
50 การประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม "หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี" ปี 3 (2559)
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ผอ.สมป (นายไพรัช แสงทอง) ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม "หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี" ปี 3 (2559) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ถ.พระรามหก กทม.
ชมภาพ
ทั้งหมด
49 การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ผอ.สมป.(นายไพรัช แสงทอง) ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20
ชมภาพ
ทั้งหมด
48 การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 14-15 ณ โรงแรมริเวอร์ไวด์ กรุงเทพมหานคร และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
ชมภาพ
ทั้งหมด
44 กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวการจัดทำแผนความต้องการอัตรากำลังแรงงานและแนวทางการพัฒนา ทักษะ และสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวการจัดทำแผนความต้องการอัตรากำลังแรงงานและแนวทางการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 11
ชมภาพ
ทั้งหมด
43 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์เครื่องมือประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ Education Hub และการจัดทำคู่มือกรรมการในการประเมินความพร้อม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์เครื่องมือประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ Education Hub และการจัดทำคู่มือกรรมการในการประเมินความพร้อม วันที่ 9-13 พ.ย 58 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ชมภาพ
ทั้งหมด
42 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ผอ.สมป.(นายชัยอนันต์ แก่นดี) ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ระหว่างวันที่3-5สิงหาคม2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ชมภาพ
ทั้งหมด
41 การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(1)
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ผอ.สมป.(นายชัยอนันต์ แก่นดี) ได้เป็นประธานเปิดการรประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(1) ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
ชมภาพ
ทั้งหมด
40 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่สากล (Professional Development) ประชุม Focus Group เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ความต้องการในการพัฒนาผู้บริหาร 4 ภูมิภาค
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ผอ.สมป.(นายชัยอนันต์ แก่นดี) ได้เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่สากล (Professional Development) ประชุม Focus Group เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ความต้องการในการพัฒนาผู้บริหาร 4 ภูมิภาค วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพาราไดซ์ จ.อุดรธานี
ชมภาพ
ทั้งหมด
39 การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT ให้แก่ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผอ.บรรลือชัย ผิวสานต์ ผอ.รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT ให้แก่ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนนวมินทราชิูทิศ สตรีวิทยา 2 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558
ชมภาพ
ทั้งหมด
38 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนพหุภาษา
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนพหุภาษา
ชมภาพ
ทั้งหมด
37 การประชุมปฏิบัติการจำดทำแนวทางพัฒนายกระดับคุณภาพ โรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ผอ.สมป.(นายชัยอนันต์ แก่นดี) ได้เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจำดทำแนวทางพัฒนายกระดับคุณภาพ โรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์
ชมภาพ
ทั้งหมด
36 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์แนวทางการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษโครงการ Education Hob
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ผอ.สมป. (นายชัยอนันต์ แก่นดี) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมการเรียนรู้เชิงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์แนวทางการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ Education Hob ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ชมภาพ
ทั้งหมด
35 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่สากล(Professional Development) ประชุม Focus Group เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ความถูกต้อง ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภูมิภาค
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาสู่สากล(Professional Development) ประชุม Focus Group เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ความถูกต้อง ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี
ชมภาพ
ทั้งหมด
34 การจัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ใน 4 ภาค
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ผอ.สมป. (นายชัยอนันต์ แก่นดี) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ใน 4 ภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9
ชมภาพ
ทั้งหมด
33 งานสัมมนาทางวิชาการ
งานสัมมนาทางวิชาการ "สัดส่วนผู้เรียนรู้สายอาชีพ ความอยู่รอดของประเทสไทย" วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
ชมภาพ
ทั้งหมด
32 การติดตามผลการจัดแสดง นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานชาญสมร ตามโครงการพัฒนาศักภาพนักเรียนด้านคุณธรรม
การติดตามผลการจัดแสดง นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานชาญสมร ตามโครงการพัฒนาศักภาพนักเรียนด้านคุณธรรม "หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี" ปี ๒ ระหว่างวันที่ 29 พษภาคม 2558 ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอุดมวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมภาพ
ทั้งหมด
31 การติดตามผลการจัดแสดง นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานชาญสมร ตามโครงการพัฒนาศักภาพนักเรียนด้านคุณธรรม
การติดตามผลการจัดแสดง นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานชาญสมร ตามโครงการพัฒนาศักภาพนักเรียนด้านคุณธรรม "หนุมานชาญสมร วานรทำดี" ปี ๒ รหว่างวันที่ 19-20 พษภาคม 2558 ณ โรงเรียนสมุทรสาวุฒิชัย จังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี
ชมภาพ
ทั้งหมด
30 พิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรมสาขาธุรกิจค้าปลีก ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับมัธยมปลาย
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.กมล รอดคล้าย) เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชนกรรมสาขาธุรกิจค้าปลีก ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับมัธยมปลาย มอบโดย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
ชมภาพ
ทั้งหมด
29 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้วย google apps for Education กลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่15-18 พ.ค. 2558 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ร.ร. สงวนหญิง
ณ วันที่ 15 พ.ค.2558 ท่าน ผอ.สมป. (นายชัยอนันต์ แก่นดี) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้วย google apps for Education กลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่15-18 พ.ค. 2558 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ร.ร. สงวนหญิง
ชมภาพ
ทั้งหมด
28 การดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ International Education Services (IES), Department for Education and Child Development (DECD), South Australia
การดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ International Education Services (IES), Department for Education and Child Development (DECD), South Australia ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศ Australia
ชมภาพ
ทั้งหมด
27 การประชุมสร้างความเข้าใจการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ 29 เมษายน ๒๕๕๘ ผอ.สมป.(นายชัยอนันต์ แก่นดี) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘๘ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ชมภาพ
ทั้งหมด
26 การประชุมสัมมนาเตรียมการดำเนินการฌโครงการพัฒนาศักภาพนักเรียนด้านคุณธรรม "หนุมานชาญสมร วานรทำดี" ปี ๒
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ผอ. สมป. (นายชัยอนันต์ แก่นดี) เป็นประธานในพิธีการประชุมสัมมนาเตรียมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักภาพนักเรียนด้านคุณธรรม "หนุมานชาญสมร วานรทำดี" ปี๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณโรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อิน์ พระรามหก และโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ กรุงเทพมหานคร
ชมภาพ
ทั้งหมด
25 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดกรอบกาารดูงานและปฐมนิเทศก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ผอ.สมป.(นายชัยอนันต์ แก่นดี) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดกรอบกาารดูงานและปฐมนิเทศก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ชมภาพ
ทั้งหมด
24 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ธวัช ครูวรรณะ รับรางวัลครุฑทองคำ 1 เม.ย. 2558
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ธวัช ครูวรรณะ ได้รับรางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557 ณ วันที่ 1 เม.ย. 2558
ชมภาพ
ทั้งหมด
23 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา วันที่ 31 มีนาคม
ชมภาพ
ทั้งหมด
22 การประชุมสัมมนาพัฒนาศึกษานิเทศก์เครือข่ายและศึกษานิเทศก์สังกัด สพม.
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2558 ดร.นิวัตร นาคะเวช ผชช.พิเศษ ด้านวิจัยและพัฒนาบุคลากร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศึกษานิเทศก์เครือข่ายและศึกษานิเทศก์สังกัด สพม. พร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มี.ค. 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.
ชมภาพ
ทั้งหมด
21 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารุปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.สมป.(นายชัยอนันต์ แก่นดี) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารุปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ชมภาพ
ทั้งหมด
20 การประชุมทบทวนแนวทางและเกณฑ์การติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษา การบริหารด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2558 ผอ.สมป. (นายชัยอนันต์ แก่นดี) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทบทวนแนวทางและเกณฑ์ การติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษา การบริหารด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่จัดขั้นระหว่างวันที่ 9-11 ก.พ. 2558 ณ โรงแรมตรัง กทม.
ชมภาพ
ทั้งหมด
19 ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของ สพฐ.
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2558 นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ (ที่ปรึกษา สพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของ สพฐ. ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ และการศึกษาดูงานที่ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
ชมภาพ
ทั้งหมด
18 การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2558 ผอ.สมป. (นายชัยอนันต์ แก่นดี) และคณะ เป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทาง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เขต 36 จ.เชียงราย
ชมภาพ
ทั้งหมด
17 โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ พ.ศ. 2558 ณ สพม.เขต 16 จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 29-30 ม.ค. 2558 ผอ.สมป. (นายชัยอนันต์ แก่นดี) พร้อมคณะ ร่วมโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ พ.ศ. 2558 ณ สพม.เขต 16 จ.สงขลา พร้อมทั้งให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.เขต 16 จ.สงขลา
ชมภาพ
ทั้งหมด
16 การประชุมเตรียมงาน Academic Festival 2015 และค่ายนักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
สมป. สพฐ. ร่วมกับ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จัดการประชุมเตรียมงาน Academic Festival 2015 และค่ายนักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ระหว่างวันที่ 26-30 ม.ค. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
ชมภาพ
ทั้งหมด
15 สมป. ร่วมหารือเพิ่มเป้าผู้เรียนอาชีวศึกษาจากกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสและกลุ่มโรงเรียนพื้นที่พิเศษ
เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2558 ผอ.สมป. (นายชัยอนันต์ แก่นดี) พร้อมคณะบุคลากร สมป. ร่วมหารือเพิ่มเป้าผู้เรียนอาชีวศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสและกลุ่มโรงเรียนพื้นที่พิเศษ ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9
ชมภาพ
ทั้งหมด
14 สมป. ร่วมประชุมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 และวันที่ 23-24 ม.ค. 2558 ผอ.สมป. (นายชัยอนันต์ แก่นดี) พร้อมคณะบุคลากร สมป. ร่วมประชุมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 และ ร.ร.โฮเต็ล เด ม็อค กทม.
ชมภาพ
ทั้งหมด
13 การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูไทย-ออสเตรเลีย ตามบันทึกความเข้าใจการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและการพัฒนาครู ระหว่าง สพฐ. และ IES ประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2558 ผอ.สมป. (นายชัยอนันต์ แก่นดี) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครู ไทย-ออสเตรเลีย ตามบันทึกความเข้าใจการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและการพัฒนาครู ระหว่าง สพฐ. และ IES ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มงค. 2558 ณ โรงแรมตรัง กทม.
ชมภาพ
ทั้งหมด
12 การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบทางไกล (Video Conference)
เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2558 รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก) เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทาง ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม สมป. อาคาร สพฐ.2 ชั้น 7
ชมภาพ
ทั้งหมด
11 การประชุมสัมมนาการถอดบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2558 รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการถอดบทเรียน การดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ม.ค. 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
ชมภาพ
ทั้งหมด
10 การประชุมสัมมนาการถอดบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการถอด บทเรียนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.
ชมภาพ
ทั้งหมด
9 การประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้ไขในรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษา
สพฐ. โดย สมป. และ สพม.จุดจัด 11 จุด ทั่วทุกภูมิภาค ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้ไขในรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค. 2557 และระหว่าง วันที่ 20-21 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา
ชมภาพ
ทั้งหมด
8 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2557 ผอ.สมป. (นายชัยอนันต์ แก่นดี) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือรายงานผล การดำเนินงานโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23-26 ธ.ค. 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
ชมภาพ
ทั้งหมด
7 การประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2557 ผอ.สมป. (นายชัยอนันต์ แก่นดี) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ธ.ค. 2557 ณ โรงแรมเดอะ ลอฟต์ รีสอร์ท กทม.
ชมภาพ
ทั้งหมด
6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ผอ.สมป. (นายชัยอนันต์ แก่นดี) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระหว่าวันที่ 8-9 ธ.ค. 2557 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.
ชมภาพ
ทั้งหมด
5 การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทสไทยในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการ BRIDGE
เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557 ผอ.สมป. (นายชัยอนันต์ แก่นดี) และคณะ เข้าร่วมประชุมและต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการ BRIDGE ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
ชมภาพ
ทั้งหมด
4 การรับตำแหน่ง ผอ.สมป. คนใหม่ (นายชัยอนันต์ แก่นดี)
เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2557 และ วันที่ 28 ต.ค. 2557 ผอ.สพม.เขต 1 คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรใน สพฐ. รวมทั้งบุคลากร สมป. ร่วมแสดงความยินดีแก่นายชัยอนันต์ แก่นดี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สมป.
ชมภาพ
ทั้งหมด

หน้าหลัก