การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA ระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมจอมเทียนธานี จังหวัดชลบุรี
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส
[wiw]17 มีนาคม 2560
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง
[wiw]24 กุมภาพันธ์ 2560
จัดสรรงบประมาณในการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของกรรมการ
[wiw]21 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ
[wiw]21 กุมภาพันธ์ 2560
งานเทศกาลและงานกีฬารวมใจพี่น้องชาวไทย - เกาหลี
[wiw]08 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาติดตามตรวจเยี่ยมฯ (OBECQA)
[wiw]11 มกราคม 2560
แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการฯ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัด
[wiw]10 มกราคม 2560
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด
[wiw]23 กันยายน 2559
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ
[wiw]20 กันยายน 2559
เอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ ปี 2559-2560
[wiw]09 กันยายน 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะและการสอนภาษาฝรั่งเศสสำหรับครูภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2559
[wiw]07 กันยายน 2559
ประกาศโรงเรียน ScQA จำนวน 544 โรงเรียน
[wiw]17 สิงหาคม 2559
เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภ
[wiw]15 สิงหาคม 2559
แผนที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
[wiw]11 สิงหาคม 2559
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมงานเวทีศักยภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
[wiw]11 สิงหาคม 2559สถิติผู้เข้าชม

ตั้งแต่ 15 มกราคม 2551