ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการวิจัยและประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการวิจัยและประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่วางวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เดอะฟอเรสโฮมรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
จัดสรรงบประมาณในการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของกรรมการ
[wiw]21 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ
[wiw]21 กุมภาพันธ์ 2560
งานเทศกาลและงานกีฬารวมใจพี่น้องชาวไทย - เกาหลี
[wiw]08 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาติดตามตรวจเยี่ยมฯ (OBECQA)
[wiw]11 มกราคม 2560
แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการฯ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัด
[wiw]10 มกราคม 2560
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด
[wiw]23 กันยายน 2559
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ
[wiw]20 กันยายน 2559
เอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ ปี 2559-2560
[wiw]09 กันยายน 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะและการสอนภาษาฝรั่งเศสสำหรับครูภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2559
[wiw]07 กันยายน 2559
ประกาศโรงเรียน ScQA จำนวน 544 โรงเรียน
[wiw]17 สิงหาคม 2559
เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภ
[wiw]15 สิงหาคม 2559
แผนที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
[wiw]11 สิงหาคม 2559
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมงานเวทีศักยภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
[wiw]11 สิงหาคม 2559
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1198/2559
[wiw]08 สิงหาคม 2559
ตารางการประชุม 21 - 23 สิงหาคม 2559
[wiw]05 สิงหาคม 2559สถิติผู้เข้าชม

ตั้งแต่ 15 มกราคม 2551