สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
หนังสือ :
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School Instruction Guidelines)
ระบบจัดการข่าวสาร

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส

DownLoad...เอกสารแนบ


      มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาปี 2560
ตามโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง
ให้กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึดษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์
ที่ทำคณะสอบเข้าได้เป็นอันดับ 1 จำนวน 1 ทุน ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 รายละเอียดการรับทุนดังแนบ

      ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามคุณนิติ  ชนะโชติ (ผู้จัดการโครงการมอบทุนการศึกษา)
หรือคุณวีรพน  ฐานะปรัชญ์  หมายเลขโทรศัพท์ 06-3212-2714 และ 0-2642-6060 ต่อ 2016 - 2017

 

DownLoad...เอกสารแนบ


จัดสรรงบประมาณในการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของกรรมการกลุ่มภาคและกลุ่มจังหวัด รายละเอียดตามหนังสือและบัญชีจัดสรร

DownLoad...เอกสารแนบ


ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ประชุมระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพฯ พร้อมนี้ ขอให้ลงทะเบียนที่เว็บไซด์ https://goo.gl/forms/iFavXYfgSjIiBrT42 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

DownLoad...เอกสารแนบ


สมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทย ได้แจ้งว่า สมาคมฯจะจัดงานเทศกาลและงานกีฬารวมใจพี่น้องชาวไทย - เกาหลี ในระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณสนามกีฬาเทพหัสดิน กรุงเทพฯ 

DownLoad...เอกสารแนบ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม ตรวจเยี่ยม  และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)

DownLoad...เอกสารแนบ


แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

DownLoad...เอกสารแนบ


เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

เรียน  ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด ทุกจังหวัด

DownLoad...เอกสารแนบ


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

DownLoad...เอกสารแนบ


เอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
 

DownLoad...เอกสารแนบ


more...    ตามหนังสือประทับตรา ศธ 04229/39 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 ขอความร่วมมือ ให้ ศกม.จัดส่งแบบสอบถามสำรวจการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2552
(แบบสอบถามตอนที่ 1) ภายในวันที่ 28 มกราคม 2553 และ สมป.ส่วนกลาง ให้เลื่อนเวลาการส่งแบบสอบถามดังกล่าว ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น
       บัดนี้ ได้ล่วงเวลาดังกล่าวมาแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ให้ ศกม.จำนวน 27 ศูนย์ ได้แก่ ศกม.ศูนย์ที่ 2,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18,19,21, 22,24,25,26,29,31,33,34,35,36,39,40 ได้กรุณาส่งแบบสอบถามตอนที่ 1 ให้สมป.ส่วนกลางด้วยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 และ ศกม.ศูนย์ที่ 41 ยังขาดส่งของจังหวัดนครสวรรค์ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งให้ครบด้วยครับ ที่ E-mail : joe_7099@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    หนังสือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
คู่มือการขับเคลื่อนกุลยุทธ์
คู่มือการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
คู่มือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
คู่มือการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2 เอกสารแนบ
    การประสานงานเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล [หนังสือเชิญ ผอ.โรงเรียน   ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   กำหนดกิจกรรม   รายชื่อโรงเรียน500โรง]
    การจัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา 19 เครือข่าย [เอกสารแนบ]
    บัญชีจัดสรรงบประมาณให้แก่เครือข่ายการนิเทศมัธยมศึกษา [เอกสารแนบ]
     ข้อมูลแจ้งจัดสรรงบประมาณ สำหรับศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา และเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ปี 2553 [เอกสารแนบ]
     หนังสือเชิญประธาน ศกม. [เอกสารแนบ]
     หนังสือเชิญ ผอ. สพท. [เอกสารแนบ]
     บัญชีจัดสรรงบประมาณการประชุม 5 ภูมิภาค [เอกสารแนบ]
    การจัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ๑๙ ศกม.[ หนังสือแจ้ง ]
     แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๓ [ หนังสือแจ้ง ] ของ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา และ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา
     การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักของเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา และศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เอกสารแนบ 1    เอกสารแนบ 2   ตารางการประชุม (2 กพ. 2553)
     สมป.จังหวัด ศกม. และ ศน.ม. ตอบแบบสอบถามเพื่อสรุปรายงาน รมต.ศธ.ด่วน แก้ไข [แบบสอบถาม ๑ ] [ แบบสอบถาม ๒ ] [ แบบสอบถาม ๒ เป็น Word ]

การประชุมทางไกล(Video Conference)เพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล [ หนังสือแจ้ง & รายละเอียด ] วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ ทุก สพท.เขต ๑
คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล(World - Class Standard School)[ รายละเอียด ]
บัญชีจัดสรรสำหรับโรงเรียนในโครงการ Education Hub ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน [หนังสือแจ้ง ] [รายละเอียด]
โรงเรียนโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ๕๐๐ โรงเรียนส่งข้อมูลโดย ด่วน [ หนังสือแจ้ง ] [ แบบรายงานข้อมูล ]
กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อม Education Hub 4-7 มกราคม 2553 [ รายละเอียด ]
โรงเรียนในโครงการยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลทั้ง 500 โรงเรียน [รายชื่อ ๕๐๐ โรงเรียน ]
สพฐ แจ้งให้ ศกม. และ โรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกแห่ง ดำเนินการ โครงการ Tutor Channel = [ รายละเอียด ]
แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ (เอกสาร) มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 [เอกสารแนบ]สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 2885937 - 40 โทรสาร 02 2885941
E-mail : secondary@obec.go.th