Mean Median S.D.
*
คำอธิบาย
บันทึกคะแนน  
 
 • คำนวณทั้งกลุ่มสาระ แต่ละระดับชั้น
 • นับเกรดในแต่ละวิชา
 • พิมพ์เกรดในช่องว่างขวามือ บรรทัดละ ๑ วิชา
 • รูปแบบ
 • 1*n,1.5*n,2*n,4*n
 • เกรด*จำนวนแต่ละเกรดที่นับได้ ใส่ ,
 • ถ้าเกรดนั้นมีตัวเดียว ให้กำหนด n จำนวนเป็น 1
 • ตัวอย่าง
 • 0*15,1*39,1.5*8,3.5*1
 • 3*48,4*9
 • จนครบทุกวิชาในกลุ่มสาระของระดับชั้นใดชั้นหนึ่ง   
 • คลิก OK


 •