เอกสาร School Mapping

เอกสาร School Mapping สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ (โครงการอบรมปฏิบัติการวางแผนพัฒนาการมัธยมศึกษาระดับจังหวัด โดยใช้เทคนิค School Mapping ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2554 และวันที่ 21-25 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร)

คู่มือการวางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เทคนิค School Mapping สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ (โครงการอบรมปฏิบัติการวางแผนพัฒนาการมัธยมศึกษาระดับจังหวัด โดยใช้เทคนิค School Mapping ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2554 และวันที่ 21-25 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร)