ทีมงาน School Mapping
ที่ปรึกษา
  นายชินภัทร ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายเสน่ห์ ขาวโต   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางอ่องจิต เมธยะประภาส    ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสงบ มณีพรหม   ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะทำงาน
  นายไตรรงค์ มณีสุธรรม   
นางจรัสพร ฉัตรทอง
นางวราภรณ์ พฤกษ์ปัญญากุล
นายณรงค์ เพชรล้ำ
นายสาวรัตนา อภิรัตน์วรกิจ
นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์
นางสาวสึวลี สาคำ
นายปกาศิต จำปาทอง
นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ
ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ สุนทรวิทย์
นางสาวอุษา หลักดี
นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
นางปริตา ศุภการกำจร
พัฒนาโปรแกรม
  นายนิพนธ์ เทศวงศ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองลำเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายไตรรงค์ มณีสุธรรม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา
นายวัชระ การสมพจน์   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
นายบรรจบ ธุปพงษ์   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
นายโอภาส สถิตย์เสถียร   ครูชำนาญการ โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
นางสาวสาคร หล้าคำ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา
นายมานะ เตียวแช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา
นางสาวสุนิสา คำสองสี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา
นายพัลลภ จันทร์ลอย   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3